Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych
im. Władysława Broniewskiego

Zajęcia edukacyjne z zakresu rozwijania
umiejętności psychospołecznych


25 października uczniowie kl. 4b a 30 października uczniowie kl. 4a wzięli udział w zajęciach  rozwijających umiejętności psychospołeczne pod hasłem: BEZPIECZNE, DOBRE\ I PIĘKNE ŻYCIE. Warsztaty obejmowały trzy części: Dobre traktowanie siebie, Dobre traktowanie innych ludzi, Poszukiwanie wartości ( spraw dla których warto żyć).

Pierwsza część zajęć miała na celu wzmocnić samoocenę uczestników, dlatego dzieci wzięły udział zabawach i  ćwiczeniach uczących dostrzegać mocne strony. Kolejne zadania (scenki dramowe)  służyły rozwijaniu umiejętności asertywności .Uczniowie chętnie  wchodzili w role i wypowiadali się na wybrane tematy.

Następna cześć dotyczyła rozpoznawania uczuć. Uczestnicy zajęć  na podstawie tekstu Filip i duszki emocji  uczyli się dostrzegać związek zachowania człowieka z uczuciami, opowiadali o sytuacjach, kiedy sami czują złość, próbowali zobrazować to negatywne uczucie w formie rysunku, uczyli się bezpiecznych i konstruktywnych sposobów wyrażania negatywnych emocji, mdi., na podstawie  tekstu wiersza  M. Strzałkowskiej Burza.

Podsumowanie zakończyła burza mózgów, podczas której  uczniowie wskazywali wartości, którymi powinni się kierować w życiu. Drogowskazem miała być odczytana przez prowadząca Bajka o miłym i puchatym oraz dyskusja na temat, jak postępować, by żyć w zgodzie z sobą samym i  innymi ludźmi. Uczestnicy zajęć formułowali poprawne wnioski,a ewaluacja potwierdziła, że podczas zajęć nabyli umiejętność dostrzegania swoich słabych i mocnych stron, wyrażania własnego zdania oraz  utrzymywania dobrych relacji z innymi ludźmi.


8 listopada uczniowie klasy 5, zaś 16 listopada uczniowie klasy 6 uczestniczyli z zajęciach edukacyjnych z zakresu rozwijania umiejętności psychospołecznych. Warsztaty dotyczyły przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej,  obejmowały również  elementy  biblioterapii. Celem zajęć było  rozwijanie  umiejętności wyrażania własnych emocji i uczuć, określania ich i rozpoznawania oraz ćwiczące umiejętność prawidłowych reakcji w sytuacjach trudnych. Uczniowie wykonywali  w grupach zadania  kształtujące umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz z przejawami agresji innych. Celem wskazania właściwych wzorców postępowania wykorzystano bajkę terapeutyczną W krainie smoków Podczas zajęć w zostało wypracowanych wiele „taktyk” właściwego postępowania. Uczniowie podczas ćwiczeń,  np. w formie dramy( scenek i symulacji) uczyli się w praktyce rozpoznawania zachowań agresywnych i przeciwdziałania negatywnym zachowaniom rówieśników, ze szczególnym uwzględnieniem presji grupy.

Uczestnicy warsztatów  poszerzyli  swoją wiedzę na temat agresji i przemocy. Zrozumieli , że reagowanie na krzywdę innych to przejaw odwagi , ale sami  nie powinni rozwiązywać problemów dotyczących agresji i przemocy.20 listopada uczniowie klasy 7 uczestniczyli z zajęciach edukacyjnych z zakresu rozwijania umiejętności psychospołecznych. Warsztaty dotyczyły przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej,  obejmowały również  elementy  biblioterapii. Tym razem zajęcia były ukierunkowane na wyeliminowanie wśród uczniów zachowań agresywnych. Grupa starała się określić  przyczyny i skutki agresji oraz przemocy. Czytane teksty służyły rozwijaniu empatii i uwrażliwieniu na szkodliwy wpływ agresji i przemocy nie tylko na ofiarę, ale sprawce i świadków negatywnych zachowań. Uczniowie podczas ćwiczeń,  np. w formie dramy( scenek i symulacji) uczyli się, jak przeciwstawić się presji grupy i negatywnym zachowaniom rówieśników.